Ochrana osobných údajov

 

 


 

1. Kto je správca osobných údajov

 • SOFT servis – Gejza Steinhübel, so sídlom na ulici Ľ. Štúra 2206/46 vo Zvolene, IČO: 31026427, DIČ: 1032962392. Živnosť je zaregistrovaná na Okresnom úrade vo Zvolene, odbor živnostenského podnikania, pod číslom OU-ZV-OZP-2014/009947-2, č. živnostenského registra 611-3821. Kontakt: softserviszv@gmail.com, tel.: 0903 800727.

2. Zásady spracovania osobných údajov

 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom

 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný

 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov

 • prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje

 • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú spracovávané

 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

3. Aké osobné údaje spracovávame

 • Meno a priezvisko

 • Adresa

 • Telefónne číslo

 • Emailová adresa

4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

 • Plnenie zmluvy: predaj služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

 • našim poskytovateľom služieb

 • orgánom štátnej správy

6. práva subjektov údajov
Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)

 • Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)

 • Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)

 • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)

 • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)

 • Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)

 • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)


7. v súlade s § 21 GDPR zvlášť informujeme, že máte právo namietať voči existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania a máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informujeme, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.